Phản hồi -Nana

Kinh nghiệm học tập của tôi ở Philippines như thế nào?

Cuộc sống của cô ấy ở WALES, Baguio như thế nào? Cô ấy phỏng vấn bằng tiếng anh.
Hãy nhìn vào sự lưu loát và cách phát âm của cô ấy!!