Phòng ở kí túc xá tính đến 9/5/2018

Phòng ở kí túc xá tính đến 9/5/2018

Phòng share 3 cho nam
  • 26/5/2018 ~ 14/7/ 2018
  • Sau 4/8/2018
Twin Share for Male
  • 12/5/2018 ~ 23/6/2018
  • sau 4/8/2018
Phòng share 3 cho nữ
  • Sau 1/9/2018
Phòng share 2 cho nữ
  • Sau 4/8/2018
Phòng đơn
  • Sau 18/8/2018
Phòng nữ cao cấp share 2
  • Sau 11/8/2018
Phòng nữ cao cấp đơn
  • Sau 11/8/2018
Phòng gia đình
  • Sau 28/7/2018

 

*** Có thể thay đổi ngày không báo trước. XIn vui lòng hỏi thông tin từ trường.