EEP

GENERAL/NON-ACADEMIC PROGRAM

โปรแกรมที่ไม่ใช่เชิงวิชาการสร้าง, พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารของนักเรียน ทั้งการพูดและการฟัง

  • Travelers
  • Working adults
  • Working holidays (farms & resto’s)
  • Parents / guardians
  • migrants

English Enhancement Program (EEP)

โปรแกรมนี้เป็นหลักในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน นักเรียนจะเน้นเฉพาะวิชาที่ช่วยสร้างและพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง หัวข้อภาษาอังกฤษที่อิงจากสถานการณ์ในชีวิตจริง

EEP 1

จำนวนชั้นเรียนทั้งหมด: 3 ชั้นเรียนต่อวัน

EEP1 / 3 -1:1 Classes

EEP 2

จำนวนชั้นเรียนทั้งหมด: 5 ชั้นเรียนต่อวัน

English Enhancement Program
กลุ่มวิชาคำอธิบาย
1:1Speak-up 
(การพูด 1) 
ช่วยให้ผู้เรียนแสดงความคิดของตนเองเกี่ยวกับฉากที่เฉพาะเจาะจงได้ 
Everyday English
(การพูด 2) 
ฝึกพูดเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่เป็นประโยชน์สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สถานการณ์รวมถึงการพบปะผู้คน, การซื้อของ ฯลฯ 
การฟังอย่างกระตือรือร้น ฝึกการฟังเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำศัพท์และสำนวนทั่วไปในบทสนทนาสั้น ๆ ที่ชัดเจน สถานการณ์รวมถึงคำอธิบายง่าย ๆ, การแนะนำ, ข้อความ และประกาศ
คำศัพท์ เพื่อช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับคำสแลงและสำนวนอเมริกันเพื่อที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาได้ดีขึ้น  
ชั้นเรียนกลุ่มการสนทนา ฝึกพูดเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่เป็นประโยชน์สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สถานการณ์รวมถึงการพบปะผู้คนใหม่ ๆ, การตรวจสอบความเข้าใจ และการเสนอแนะ